Menu
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.inelsc.pl.

Sprzedającym jest PPHU INEL spółka cywilna Sławomir Chruściński, Ewa Chruścińska, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej nr 8, zarejestrowana pod numerem NIP 771-001-00-52, Regon 590000916.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu +48 44 647 68 64 (w godzinach pracy) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: inelsc@inelsc.pl.

Godziny pracy Sprzedającego:
od poniedziałku do piątku: od godziny 10.00 do do godziny 16.00

w soboty: od godziny 10.00 do godziny 13.00 

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna i aby przygotowane dla Państwa zdjęcia i opisy produktów jak najlepiej oddawały ich rzeczywiste cechy i wygląd. Ze względu jednak na używanie przez Państwa różnych typów urządzeń odbioru zamieszczone fotografie należy traktować poglądowo. W sytuacji gdyby niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.inelsc.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Sprzedający i Klient.

10. Strona Sklepu Internetowego – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.inelsc.pl.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż zarówno detaliczną jak i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień następuje w czasie pracy Sprzedającego. Warunkiem realizacji jest potwierdzenie zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przysłany Klientowi w mailu przez Sklep Internetowy.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury PROFORMA z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia (tzw. rejestracja). W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Rejestracja umożliwia dostęp do historii zamówień, modyfikacji danych Klienta a także zbieranie punktów w programie lojalnościowym oraz uzyskanie rabatów i bonusów.

7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia na podany w formularzu adres e-mail wraz z linkiem do potwierdzenia złożonego zamówienia.

8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wyboru opcji „za pobraniem” lub wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest w ciągu 1-3 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew”, „przedpłata” do podanego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle kolejne 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z aktualnym cennikiem i warunkami w każdej chwili klikając w link Cennik dostaw .

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić w formularzu zamówienia dane firmy wraz z NIP.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe Sprzedającego lub gotówką w siedzibie firmy.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy 

1. Sprzedawca umożliwia Konsumentowi odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się na końcu Regulaminu jako Załącznik nr 1.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej (Konsumentowi), która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument zakupu oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.

6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania Sprzedający dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych.

§ 8 Procedura reklamacji

1. Gotowe urządzenia elektroniczne posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe informacje i procedury zawierają dokumenty gwarancyjne dołączone do urządzeń. Podzespoły elektroniczne i inne elementy serwisowe nie posiadają gwarancji.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na własny koszt, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedającym (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wysyłki, w wysokości najtańszej wysyłki realizowanej przez Pocztę Polską, zostaną zwrócone Klientowi w formie przelewu na konto rachunku bankowego.
Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

3. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania zmiany regulaminu 17.08.2015

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
1) na adres siedziby firmy: PPHU "INEL" sc, ul.Polskiej Organizacji Woskowej 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
2) lub mailem na adres: inelsc@inelsc.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do:

PPHU "INEL" sc
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771-001-00-52
Regon: 590000916

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

..........................................................................................
(imie, nazwisko, adres, adres e-mail odstępującego)

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...................................................................................................................................................
(proszę wymienić poszczególne rzeczy)

zawartej z PPHU "INEL"sc dnia ………………………. 201….. roku.

......................................................................
(data i czytelny podpis odstępującego)

Produkt dnia
Kula plazmowa 8''; Magiczny Grom
Kula plazmowa 8''; Magiczny Grom
119,00 zł 96,75 zł
szt.
Wąż świetlny LED niebieski 5m
Wąż świetlny LED niebieski 5m
39,00 zł 39,00 zł 31,71 zł 31,71 zł
szt.
Klej spawanie na zimno, KwikWeld, szybkoschnący; CX80
Klej spawanie na zimno, KwikWeld, szybkoschnący; CX80
27,50 zł 22,36 zł
szt.
Moduł sterownik temperatury -50 +90°C
Moduł sterownik temperatury -50 +90°C
39,80 zł 32,36 zł
szt.
Sterownik PWM, regulator obrotów silnika, 3-35VDC 90W
Sterownik PWM, regulator obrotów silnika, 3-35VDC 90W
19,80 zł 16,10 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl