Menu
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.inelsc.pl.

Sprzedającym jest PPHU INEL spółka cywilna Sławomir Chruściński, Ewa Chruścińska, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej nr 8, zarejestrowana pod numerem NIP 771-001-00-52, Regon 590000916.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu +48 885 505 011 (w godzinach pracy) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: inelsc@inelsc.pl.

Godziny pracy Sprzedającego:
od poniedziałku do piątku: od godziny 10.00 do do godziny 16.00

w soboty: od godziny 10.00 do godziny 13.00 

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna i aby przygotowane dla Państwa zdjęcia i opisy produktów jak najlepiej oddawały ich rzeczywiste cechy i wygląd. Ze względu jednak na używanie przez Państwa różnych typów urządzeń odbioru zamieszczone fotografie należy traktować poglądowo. W sytuacji gdyby niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

7. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Kupującego poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

9. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

11. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.inelsc.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Produkt.

12. Strona – Sprzedający i Kupujący.

13. Strona Sklepu Internetowego – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.inelsc.pl.

14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż zarówno detaliczną jak i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień następuje w czasie pracy Sprzedającego. Warunkiem realizacji jest potwierdzenie zamówienia przez Kupującego poprzez kliknięcie w link potwierdzający przysłany Klientowi w mailu przez Sklep Internetowy.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury PROFORMA z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia (tzw. rejestracja). W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Rejestracja umożliwia dostęp do historii zamówień, modyfikacji danych Kupującego a także zbieranie punktów w programie lojalnościowym oraz uzyskanie rabatów i bonusów.

7. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia na podany w formularzu adres e-mail wraz z linkiem do potwierdzenia złożonego zamówienia.

8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wyboru opcji „za pobraniem” lub wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

9. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić w formularzu zamówienia dane firmy wraz z NIP.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest w ciągu 1-3 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew”, „przedpłata” do podanego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle kolejne 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z aktualnym cennikiem i warunkami w każdej chwili klikając w link Cennik dostaw .

§ 5 Płatności

1. SKLEP udostępnia następujące metody płatności za zakupione towary:

a) za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;

b) przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia;

c) płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 7 dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy;

d) system płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444, System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.;

e) system płatności on-line Autopay S.A. (autopay.pl) - system administrowany przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.,
System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.;

2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

3. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy 

1. Sprzedawca umożliwia Konsumentowi odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się na końcu Regulaminu jako Załącznik nr 1.

2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.

4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument zakupu oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.

5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania Sprzedający dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych.

§ 8 Procedura reklamacji

1. Gotowe urządzenia elektroniczne posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe informacje i procedury zawierają dokumenty gwarancyjne dołączone do urządzeń. Podzespoły elektroniczne i inne elementy serwisowe nie posiadają gwarancji.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na własny koszt, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedającym (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wysyłki, w wysokości najtańszej wysyłki realizowanej przez Pocztę Polską, zostaną zwrócone Kupującemu w formie przelewu na konto rachunku bankowego.
Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

3. Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

4. Czas na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego wynosi 14 dni.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania zmiany regulaminu: 01.02.2024

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
1) na adres siedziby firmy: PPHU "INEL" sc, ul.Polskiej Organizacji Woskowej 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
2) lub mailem na adres: inelsc@inelsc.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do:

PPHU "INEL" sc
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771-001-00-52
Regon: 590000916

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

..........................................................................................
(imie, nazwisko, adres, adres e-mail odstępującego)

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...................................................................................................................................................
(proszę wymienić poszczególne rzeczy)

zawartej z PPHU "INEL"sc dnia ………………………. 202….. roku.

......................................................................
(data i czytelny podpis odstępującego)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl